Historia zboru

Lata 1923 – 1934

W książce „Historia Zborów Baptystów w Polsce do 1930 roku” pióra Krzysztofa Bednarczyka, czytamy: „ pierwszy zorganizowany Zbór Baptystów na terenie województwa krakowskiego powstał w Tarnowie”. Według ustnego przekazu prekursorem niesienia „Dobrej Nowiny” w Tarnowie był ewangelista Józef Kuchnia z Nowego Sącza. Przyjeżdżał do Tarnowa do rodziny Niwińskich (rodziców żony). Był rok 1923, kiedy wyżej wspomniany składał świadectwo Ewangelii rodzinie oraz jej sąsiadom, Katarzynie i Józefowi Piaseckim. Zachęcony tym zwiastowaniem Józef Piasecki dzielił się Dobrą Nowiną o Zbawieniu w Jezusie Chrystusie w swoim środowisku pracy, między innymi z Andrzejem Adamczykiem, którego zapraszał wraz z rodziną na spotkania lektury Pisma Świętego do swego domu. Od tego czasu kilka rodzin systematycznie spotykało się w domu Piaseckich na domowe nabożeństwa, którym przewodniczył Józef kuchnia. Rezultatem zwiastowanego Słowa był pierwszy chrzest na wyznanie wiary, który został udzielony 4 osobom 8 czerwca 1924 roku.

Spotkania organizowane w domu Piaseckich spotykały się z nietolerancją ze strony sąsiadów; nasyłano policję, która przeprowadzała rewizje, konfiskowała Pismo Święte, a uczestników zabierała na przesłuchania do komisariatu. Osoby uczestniczące w spotkaniach zastraszano zwolnieniami z pracy, wybijano szyby w oknach ich domów. Przeciwności, z którymi się spotykali, nie powstrzymały, ani nie ograniczyły ich działalności misyjnej. Osoby, które uczestniczyły w spotkaniach były zachęcane do poddania swego życia Chrystusowi oraz złożenia publicznego wyznania wiary potwierdzonego przyjęciem chrztu.

Kolejnym osobom udzielano chrztu na wyznanie wiary w latach: 1926 , 1927, 1929 i 1930. Do roku 1931 liczba ochrzczonych wyznawców Jezusa Chrystusa liczyła 17.

Jesienią 1931 roku Andrzej Adamczyk napisał do Rady Kościoła Związku Słowiańskich Baptystów: „Walcząc samotnie odczuwaliśmy potrzebę łączności z tymi zborami, które kierują się duchem porządku jaki apostołowie zaprowadzili w Kościele Chrystusa. Po wspólnej modlitwie i naradzie z natchnienia Ducha Świętego postanowiliśmy przyłączyć się do Związku Słowiańskich Baptystów. Naszym pragnieniem jest z tymi braćmi wspólnie pracować i pozostawać w ścisłej społeczności.”

Dzień 31 października 1931 roku jest historyczną datą ukonstytuowania się Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Tarnowie.

Wraz z decyzją o ukonstytuowaniu Zboru baptystycznego i przyłączeniu się do Unii Słowiańskich Baptystów nabożeństwa Zboru odbywały się w mieszkaniu Andrzeja i Katarzyny Adamczyków przy ul. Pilzneńska Brama. Przewodniczący Zboru Andrzej Adamczyk nawiązał kontakt z pracownikiem misyjnym A.W. Kurzawą, który w grudniu 1931 roku po raz pierwszy uczestniczył w nabożeństwie Zboru tarnowskiego. Od 1932 roku A.W. Kurzawa systematycznie przyjeżdżał do Tarnowa usługując Słowem Bożym oraz udzielając posług religijnych członkom wspólnoty baptystycznej.

W latach 1932 – 1934 kolejne 13 osób zostało ochrzczonych na wyznanie swej wiary w Jezusa Chrystusa. Do roku 1934 Zbór w Tarnowie liczył 30 wierzących ochrzczonych na wyznanie wiary. Posługi duchowne dla członków wspólnoty pełnili A. Adamczyk i W. Kurzawa.

Lata 1934 – 1945

Ponieważ mieszkanie A.K. Adamczyków było zbyt ciasne dla rozwijającego się Kościoła rozpoczęto starania o lokal do pełnienia funkcji duszpasterskich i sakralnych. Została wynajęta hala fabryczna przy ul. Marcina 12. Po zakończonym remoncie pomieszczenie zostało poświęcone jako Dom Zborowy. Dnia 2 lutego 1934 roku odbyło się uroczyste otwarcie. Równocześnie zwrócono się do Rady Kościoła o wydelegowanie duchownego dla tarnowskiego Zboru. 2 marca 1934 roku Wilhelm Pospiszył, absolwent seminarium teologicznego w Łodzi, objął funkcję duchownego.

12 sierpnia 1934 roku 8 osób przyjęło chrzest, składając świadectwo swej wiary w Jezusa Chrystusa. Kolejne uroczystości chrztu świętego odbywały się każdego roku, aż do rozpoczęcia II wojny światowej. W tym czasie dzieci członków wspólnoty baptystycznej objęte zostały nauczaniem religii, którą prowadziła żona pastora Olga Pospiszył. Rozpoczęta została służba diakonii kobiet, powstał chór zborowy. Do 1939 roku tarnowski Zbór liczył 50 członków ochrzczonych na wyznanie wiary.

W okresie okupacji zmieniono miejsce nabożeństw. Wynajęta została sala przy ul. Bernardyńskiej 7. W tym czasie Baptyści, podobnie jak inne grupy religijne i Kościoły, byli represjonowani przez nazistów. Jednym z powodów takich działań była pomoc okazywana wyznawcom Gminy żydowskiej. W wielu mieszkaniach członków baptystycznej wspólnoty znaleźli schronienie opuszczający Tarnów uchodźcy. Zarówno Piaseccy, jak i Adamczykowie, z narażeniem własnego życia dostarczali żywność do tarnowskiego Getta.

Pastor W. Pospiszył do zakończenia wojny prowadził pracę duszpasterską w Zborze. 5 października 1945 roku postanowił powrócić do swojej rodzinnej miejscowości Vikýřovice w Czechach.

Lata 1945 – 1985

Po zakończeniu wojny ówczesne władze zakazały prowadzenia jakiejkolwiek działalności misyjnej – działalność Kościoła ograniczała się do współpracy z istniejącymi Kościołami w okręgu południowym.

W 1945 Zborowi przewodził Józef Piasecki, W latach 1946 – 1950 Pastor Michał Odłyżko. W tym czasie zorganizowana została przez niego służba młodzieży, żona pastora prowadziła służbę kobiet. W 1950 roku Pastor Odłyżko został oddelegowany do pracy w Radzie Kościoła w Warszawie. Funkcję pastora na okres jednego roku objął Zbigniew Wierszyłowski.

W latach 1951 – 1959 pracę duszpasterską prowadził Jan Paszkowski, absolwent seminarium teologicznego w Malborku.

W roku 1959 do prowadzenia pracy duszpasterskiej powołany został Stefan Łępa absolwent seminarium teologicznego w Malborku

W dniu 10 października 1971 roku odbyła się uroczystość 40-lecia Zboru oraz poświęcenia budynku ufundowanego dla Kościoła przy ulicy Nowy Świat 46.

Budynek został darowany przez Pastora Kaczówkę, polskiego emigranta, który do osiągnięcia wieku emerytalnego pełnił służbę Pastora w Kanadzie.

Lata 1985 -2011

W pierwszą niedzielę marca 1984 roku Prezbiter Okręgu Południowego Bart Krzysztof Bednarczyk dokonał wprowadzenia Ireneusza Skoczenia – absolwenta seminarium baptystycznego w Warszawie na urząd II kaznodziei Zboru w Tarnowie.

W dniu 25 marca 1990 roku Zbór w Tarnowie podjął uchwałę o ordynacji pastora Ireneusz Skoczenia na urząd prezbitera, która odbyła się 21 października 1990 roku. Oprócz służenia zborowi w Tarnowie pastor Ireneusz pełni służbę prezbitera okręgu południowego od 1994 roku. Z inicjatywy pastora rozpoczęła się służba Zborowej Szkoły Biblijnej.

W 1988 roku z inicjatywy ówczesnego Prezbitera Kościoła Konstantego Wiazowskiego do Tarnowa przyjechał pastor Steve Smith z Kościoła Trinity w Holandii. Nawiązanie przyjaźni oraz wyjazd do Holandii w 1989 roku zaowocowały nową formą służby. Na zaproszenie pastora 9.11.1990 roku młody Amerykanin David Kosobucki wraz z małżonką Virginią przyjechał do naszego Zboru i przyjął odpowiedzialność za służbę.

W 1995 roku Zbór w Tarnowie działalność księgarni chrześcijańskiej Logos zmienionej później na chrześcijańską bibliotekę.

W latach 1991- 2001 służbę ewangelizacyjną Zboru wspierali zapraszani goście: Tom Popelka, John Ankemberg, Michael Gott oraz pastorzy Steve Smith, Gerald Robisan.

Steve Smith przywiózł grupę lekarzy z Durham w Północnej Karolinie. Zorganizowane zostały spotkania dla dzieci w przedszkolach, a dla dorosłych spotkania ze stomatologami.

Zorganizowane zostały koncerty: w Kościele – trzykrotnie Gus Eyre, w teatrze – Gary Richey, oraz w amfiteatrze – w 1996 i 1999 roku chór młodzieżowy z Knoxville w Tennessee. W latach 2000, 2004 i 2008 na zaproszenie Zboru przyjeżdżał do Tarnowa chór młodzieżowy z Atlanty. Chóry młodzieżowe odwiedzały tarnowskie licea, gdzie prowadzone były spotkania oraz rozgrywane mecze koszykówki. Organizowano kursy j. angielskiego.

Od 1997 roku Rick Eland zainicjował służbę „Najdoskonalsza Droga” – program dla osób uzależnionych.

W ostatnich latach dzięki ofiarności społeczności Zboru i przyjaciół zainicjowany został remont zabytkowego budynku Kościoła. Wyremontowano dach i piwnice, zaadaptowano strych i poddasze na pokoje gościnne, punkt katechetyczny i miejsce spotkań młodzieży. Gruntownie zmodernizowano także salę nabożeństw.

W ostatniej dekadzie tarnowski Zbór kładzie szczególny nacisk na rozwój działalności społecznej – organizowane są konferencje i wydarzenia ewangelizacyjne. Zapoczątkowane zostały spotkania dla kobiet i śniadania dla mężczyzn. Powstały grupy domowe, w których liderzy pomagają zarówno członkom naszego Zboru, jak i przyjaciołom, rozwijać więź z Bogiem. W budynku Zboru działa punkt katechetyczny dla dzieci i młodzieży. W okresie wakacji i ferii letnich organizowane są obozy młodzieżowe English Camp.

Tarnowski Zbór jest siedzibą Rady Okręgu południowego.

Jako Kościół modlimy się o nasze miasto Tarnów. Pragniemy rozwijać służbę społeczną, oraz misyjną, dzięki której inni ludzie doświadczą realności Jezusa Chrystusa w swoim życiu.